Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych
i polityka prywatności
.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wiara w Biznesie  o nr KRS 0000563181 z siedzibą przy ul. Szulborskiej 3/5 lok. 119 w Warszawie, nazywana dalej Administratorem.
 2. Administrator przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Uczestników Wydarzenia i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. W rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia świadczeń wynikających z organizacji, przebiegu i udziału w Wydarzeniu.
 4. Dane Osobowe Uczestników Wydarzenia są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. W wypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora, bądź też podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.
 7. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Uczestnik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres: kobietabiznesu@wiarawbiznesie.pl lub Organizatorowi na adres otrzymany podczas rejestracji na dane Wydarzenie. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Wydarzeniu został zakończony ze względu na niedozwolone zachowanie, Administrator może na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 8. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator może również udostępnić część danych osobowych Uczestnika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Uczestnika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.
 9. Administrator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Uczestnika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Uczestnika, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail oraz sms, zawierających powiadomienia o zmianach w Wydarzeniu, w szczególności zmianach w Regulaminie, odwołania spotkania i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.
 12. Celem Organizatora nie jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych osobom trzecim ani propagowanie takiego działania. Administrator stanowczo potępia zachowania, mające na celu uzyskanie korzyści płynących z natarczywego spamu.